Bản điểm danh lớp học hàng tuần (Đơn giản)

Theo dõi điểm danh lớp học hàng tuần cho tối đa 30 học viên với mẫu báo cáo trợ năng này. Các tùy chọn có mặt, đi muộn, nghỉ không phép và nghỉ có phép đều được liệt kê cho từng ngày trong tuần.

Excel

Bản điểm danh lớp học hàng tuần (Đơn giản)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình