Bản ghi điểm danh lớp học hàng tuần

Theo dõi việc điểm danh của học viên bằng mẫu điểm danh 5 ngày dễ truy nhập này. Trang tính cho phép bạn đánh dấu một học viên là đi muộn, không phép, có phép hoặc có mặt.

Excel

Bản ghi điểm danh lớp học hàng tuần

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn