Bản ghi điểm danh lớp học hàng tuần

Theo dõi điểm danh lớp học hàng tuần cho tối đa 30 học viên với mẫu báo cáo này. Các tùy chọn có mặt, đi muộn, nghỉ không phép và nghỉ có phép đều được liệt kê cho từng ngày trong tuần.

Excel

Bản ghi điểm danh lớp học hàng tuần

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình