Bản ghi giờ làm hàng tuần cho doanh nghiệp nhỏ

Ghi lại giờ chuyên cần, làm thêm giờ, nghỉ ốm và nghỉ phép của nhân viên với mẫu trợ năng này. Tổng được tính toán tự động. Tìm kiếm "doanh nghiệp" để tìm các mẫu phù hợp.

Excel

Bản ghi giờ làm hàng tuần cho doanh nghiệp nhỏ

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình