Bỏ qua để tới nội dung chính

Bản ghi giờ làm hàng tuần cho doanh nghiệp nhỏ

Ghi lại giờ chuyên cần, làm thêm giờ, nghỉ ốm và nghỉ phép của nhân viên với mẫu trợ năng này. Tổng được tính toán tự động. Tìm kiếm "doanh nghiệp" để tìm các mẫu phù hợp.

Excel

Bản ghi giờ làm hàng tuần cho doanh nghiệp nhỏ

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn