Bản ghi hội thảo giáo viên-phụ huynh

Giáo viên có thể sử dụng biểu mẫu này để ghi lại ghi chú trong cuộc họp với phụ huynh. Mẫu này bao gồm các mục được thảo luận, hành động cần thực hiện và dòng chữ ký dành cho giáo viên và phụ huynh. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Bản ghi hội thảo giáo viên-phụ huynh

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn