Bỏ qua để tới nội dung chính

Bản ghi tài sản cố định với khấu hao số dư giảm dần cố định

Theo dõi tài sản cố định của công ty bằng mẫu bảng tính trợ năng này, bảng này giúp tính toán khấu hao bằng cách sử dụng phương pháp số dư giảm dần cố định.

Excel

Bản ghi tài sản cố định với khấu hao số dư giảm dần cố định

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn