Bỏ qua để tới nội dung chính

Bản kê chi phí công tác

Gửi các chi phí công tác của bạn cùng với báo cáo chính thức này, báo cáo có chỗ trống dành cho thông tin nhân viên, danh sách chi phí chi tiết và phê duyệt. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Bản kê chi phí công tác

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn