Bản phân tích lợi nhuận khách hàng

Xác định khả năng sinh lời của khách hàng với mẫu trợ năng này giúp theo dõi khách hàng hiện hoạt, doanh thu và chi phí bán hàng cho mỗi phân đoạn khách hàng. Đồ thị số liệu tóm tắt cung cấp đánh giá trực quan nhanh về chi phí so với lợi nhuận/lỗ.

Excel

Bản phân tích lợi nhuận khách hàng

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn