Bản thảo sách

Tạo trang bìa cho bản thảo sách của bạn với mẫu đen trắng đơn giản có thể truy nhập này; bao gồm các tiêu đề trang chương cũng như trang bìa.

Word

Bản thảo sách

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn