Bản tin Trường Tiểu học

Mẫu bản tin này được thiết kế để các trường tiểu học hoặc nhóm giáo viên và phụ huynh dùng, nhưng cũng có thể được điều chỉnh phù hợp để dùng chung. Mẫu bao gồm các văn bản hướng dẫn thân thiện để tùy chỉnh bản tin làm nổi bật màu sắc của trường bạn và thêm vào ảnh của bạn.

Word

Bản tin Trường Tiểu học

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình