Bản trình bày bóng rổ (màn hình rộng)

Chuẩn bị một bản trình bày số liệu thống kê hoặc chiến lược thể thao với bằng mẫu 16:9 có chứa ảnh mẫu, biểu đồ, bảng và nhiều bố trí khác nhau này. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Bản trình bày bóng rổ (màn hình rộng)

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình