Bản trình bày bóng rổ (màn hình rộng)

Chuẩn bị một bản trình bày số liệu thống kê hoặc chiến lược thể thao với bằng mẫu 16:9 có chứa ảnh mẫu, biểu đồ, bảng và nhiều bố trí khác nhau này. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Bản trình bày bóng rổ (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn