Bản trình bày có ảnh giáo dục sinh thái tự nhiên

Mỗi lần chỉ lưu được một bản trình bày về môi trường bằng mẫu giáo dục, lấy cảm hứng từ sinh thái này theo định dạng màn hình rộng (16:9). Các ảnh tự nhiên về bầu trời, nước và cỏ gợi cho người đọc nhớ về các khu vực cần bảo vệ. Là giáo viên, bạn cũng có thể cân nhắc mẫu này cho các khóa học về khoa học. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Bản trình bày có ảnh giáo dục sinh thái tự nhiên

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn