Bản trình bày dự án khoa học (màn hình rộng)

Trình bày dự án khoa học của bạn bằng mẫu trợ năng này, mẫu có tích hợp nội dung mẫu, chẳng hạn như những câu hỏi mà bạn mà muốn dự án của mình đưa ra câu trả lời, các chi tiết về nghiên cứu, biến số, giả thuyết của bạn và một biểu đồ cho dữ liệu bạn đã ghi lại được. Trang chiếu tiêu đề có chứa ảnh các ống nghiệm màu lam, bạn có thể thay đổi ảnh này cho phù hợp với chủ đề của mình, cùng các trang chiếu nội dung có chứa bảng đầu vào và SmartArt cho các bước của quy trình. Mẫu này được tạo ở định dạng màn hình rộng (16X9).

PowerPoint

Bản trình bày dự án khoa học (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn