Bản trình bày giáo dục toán học với Pi (màn hình rộng)

Thiết kế mẫu giáo dục mẫu này chứa các ký hiệu Pi và rất phù hợp học viên, giáo viên toán học và các đối tượng khác trong ngành giáo dục, mặc dù mẫu này cũng rất phù hợp với các doanh nghiệp. Mẫu bản trình bày trợ năng này chứa nhiều bố trí trang chiếu trong định dạng màn hình rộng (16x9) và bao gồm biểu đồ mẫu bạn có thể dễ dàng sửa đổi.

PowerPoint

Bản trình bày giáo dục toán học với Pi (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn