Bản trình bày PowerPoint 3D (Mô hình Kính thiên văn Hubble)

Kể toàn bộ câu chuyện một cách trực quan ở từng góc nhìn trong PowerPoint bằng Mô hình 3D.

PowerPoint

Bản trình bày PowerPoint 3D (Mô hình Kính thiên văn Hubble)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình