Bản trình bày về việc động não trong doanh nghiệp

Khơi thông sự sáng tạo của nhóm trong doanh nghiệp bằng bản trình bày về việc động não này. Mẫu trợ năng chứa các trang chiếu về chương trình họp, tổng quan, mục tiêu, quy tắc, hoạt động, tóm tắt và các bước tiếp theo.

PowerPoint

Bản trình bày về việc động não trong doanh nghiệp

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn