Bảng cân đối

Bảng cân đối cho phép so sánh qua các năm, bao gồm cả khấu hao tích lũy. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Bảng cân đối

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn