Bảng chấm công hàng tuần (8 1/2 x 11, dọc)

Mỗi tuần, nhân viên có thể điền vào bảng chấm công hàng tuần trợ năng này để ghi lại giờ làm việc thông thường, làm thêm, nghỉ ốm và nghỉ phép đã sử dụng. Tổng được tính toán tự động.

Excel

Bảng chấm công hàng tuần (8 1/2 x 11, dọc)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình