Bảng chấm công hai tuần một lần có nghỉ ốm và nghỉ phép

Nhân viên có thể điền vào bảng chấm công này hai tuần một lần để ghi lại giờ làm việc thông thường, làm thêm, nghỉ ốm và nghỉ phép đã sử dụng. Tổng được tính toán tự động.

Excel

Bảng chấm công hai tuần một lần có nghỉ ốm và nghỉ phép

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình