Bảng chấm công hai tuần một lần có nghỉ ốm và nghỉ phép (với dữ liệu mẫu)

Nhân viên có thể điền vào mẫu bảng chấm công này hai tuần một lần để ghi lại số giờ làm việc thông thường, làm thêm, nghỉ ốm và nghỉ phép đã sử dụng. Tổng được tính toán tự động. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Bảng chấm công hai tuần một lần có nghỉ ốm và nghỉ phép (với dữ liệu mẫu)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình