Bảng chấm công nhân viên (hàng tuần, hàng tháng, hàng năm)

Theo dõi số giờ làm việc thông thường và làm thêm trên cơ sở hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm bằng mẫu bảng chấm công trợ năng này. Tổng được tính toán tự động.

Excel

Bảng chấm công nhân viên (hàng tuần, hàng tháng, hàng năm)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình