Bảng lập kế hoạch ngân sách cho ngày lễ

Sử dụng mẫu bảng lập kế hoạch ngân sách để quản lý chi tiêu dịp Giáng sinh hoặc các ngày lễ khác. Chênh lệch giữa ngân sách và chi tiêu thực tế sẽ được tính toán cho bạn.

Excel

Bảng lập kế hoạch ngân sách cho ngày lễ

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình