Bảng nhân (số 1 đến 10)

Dạy con bạn phép nhân với bảng này. Mẫu này bố trí các số từ 1 đến 10 và có hình ảnh nền là nhà của trường học. Đây là một mẫu truy nhập được.

Excel

Bảng nhân (số 1 đến 10)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn