Bảng theo dõi Trò chơi Video

Sử dụng mẫu trợ năng này để theo dõi các hoạt động chơi trò chơi. Có các cột để thêm thông tin về trò chơi, nền tảng, nhân vật đã chơi, điểm cao, thành tích, cấp độ đạt được, cấp độ trong trò chơi và % cấp độ đã hoàn thành.

Excel

Bảng theo dõi Trò chơi Video

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình