Bỏ qua để tới nội dung chính

Bản ghi nhớ kinh doanh (Thiết kế Đỏ và Đen)

Mẫu bản ghi nhớ kinh doanh đỏ và đen này có thể được sử dụng cho bất kỳ loại thông tin cuộc họp hoặc theo dõi nào. Sử dụng mẫu bản ghi nhớ kinh doanh này để tạo một bộ tài liệu phù hợp hoàn chỉnh từ bộ thiết kế Đỏ và Đen. Dễ dàng tùy chỉnh mẫu ghi nhớ này trong Word. Chèn logo công ty của bạn để cá nhân hóa mẫu bản ghi nhớ kinh doanh chuyên nghiệp này.

Word

Bản ghi nhớ kinh doanh (Thiết kế Đỏ và Đen)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn