Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bản ghi tài khuyên cố định có khấu hao

Theo dõi thiết bị và tài sản cố định khác của bạn với mẫu bảng tính trợ năng này. Nhập chi tiết tài sản bao gồm số sê-ri, vị trí hiện tại và thông tin mua, sau đó khấu hao sẽ được tính cho bạn dựa trên phương pháp khấu hao đường thẳng, khấu hao số dư giảm dần 150% và khấu hao số dư giảm dần 200%.

Excel

Bản ghi tài khuyên cố định có khấu hao

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn