Bỏ qua để tới nội dung chính

Bản trình bày dự án khoa học (màn hình rộng)

Sử dụng mẫu PowerPoint khoa học để trình bày dự án khoa học của bạn với mẫu PowerPoint khoa học này. Mẫu bao gồm nội dung mẫu, giả thuyết, chi tiết về nghiên cứu của bạn, các biến số và nhiều nội dung khác. Trang chiếu tiêu đề có chứa ảnh các ống nghiệm, bạn có thể thay đổi nhanh chóng để phù hợp với chủ đề của mình, cùng các trang chiếu nội dung có chứa bảng đầu vào và SmartArt cho các bước của quy trình. Mẫu PowerPoint của dự án khoa học là một công cụ tuyệt vời cho mọi dự án của trường học. Đây là một mẫu có thể truy cập được.

PowerPoint

Bản trình bày dự án khoa học (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn