Bỏ qua để tới nội dung chính

Bảng phân công đội thể thao

Lưu giữ thông tin liên hệ của nhóm hữu ích với bảng phân công nhóm từ Excel. Mẫu bảng phân công cho nhóm này bao gồm thông tin liên hệ của người chơi, tên nhân viên và số lượng người chơi tự động. Đưa bảng phân công của bạn lên cấp độ tiếp theo bằng một mẫu Excel.

Excel

Bảng phân công đội thể thao

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn