Bỏ qua để tới nội dung chính

Bảng tính Chi phí tu sửa phòng tắm

Quản lý chi phí khi bạn tu sửa phòng tắm bằng bảng tính chi phí tu sửa nhà tắm này từ Excel. Mẫu này cho phép lập mục chi phí theo danh mục. Bảng này so sánh các chi phí ước tính và thực tế để giúp bạn dự toán ngân sách. Dù tu sửa phòng tắm là dự án lớn hay nhỏ, bạn cũng sẽ tìm thấy các công cụ lập ngân sách cần thiết từ Excel. Đây là mẫu truy nhập được.

Excel

Bảng tính Chi phí tu sửa phòng tắm

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn