Bảng cân đối Kế toán (đơn giản)

Báo cáo về tài sản và nợ của bạn với mẫu bảng cân đối kế toán có thể truy nhập này; bao gồm tài sản hiện tại, tài sản cố định, vốn chủ sở hữu và nợ ngắn hạn và dài hạn.

Excel

Bảng cân đối Kế toán (đơn giản)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn