Biên bản họp bộ hoa hồng

Tạo biên bản họp với mẫu trợ năng này. Duy trì theo dõi các mục trong lịch công tác, mục hành động, chủ sở hữu, hạn chót và trạng thái. Tìm kiếm "bộ hoa hồng" để tìm các mẫu đồng bộ.

Word

Biên bản họp bộ hoa hồng

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình