Biên bản họp (biểu mẫu ngắn)

Tạo biểu mẫu ngắn cho biên bản họp cùng mẫu trợ năng này, chứa 3 mục riêng biệt: thông báo, cuộc thảo luận và bàn tròn.

Word

Biên bản họp (biểu mẫu ngắn)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn