Biên bản họp (biểu mẫu ngắn)

Tạo biểu mẫu ngắn cho biên bản họp cùng mẫu trợ năng này, chứa 3 mục riêng biệt: thông báo, cuộc thảo luận và bàn tròn.

Word

Biên bản họp (biểu mẫu ngắn)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình