Biên bản họp chính thức

Sử dụng biên bản này để ghi cuộc họp chính thức được tiến hành theo Quy tắc thứ tự của Robert. Biên bản bao gồm triệu tập, điểm danh, phê duyệt biên bản cuộc họp trước đó, các sự cố mở, công việc mới và hoãn, cùng với tên của thư ký gửi biên bản và người phê duyệt. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Biên bản họp chính thức

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình