Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Biên bản họp không chính thức

Mẫu biên bản họp không chính thức này giúp bạn dễ dàng ghi lại người trình bày, các chủ điểm thảo luận, kết luận, mục hành động, chủ sở hữu và hạn chót cho từng chủ đề cuộc họp. Mẫu biên bản họp này nêu bật các chủ đề quan trọng và các mục hành động được thảo luận trong các cuộc họp không chính thức.

Word

Biên bản họp không chính thức

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn