Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Biên bản họp PTA

Ghi lại biên bản cuộc họp PTA dễ dàng bằng mẫu biên bản họp PTA này, bao gồm các mục như phê duyệt biên bản họp trước đó, bầu cử cán bộ, báo cáo của ủy ban, ngân sách, báo cáo của hiệu trưởng, công việc mới, thông báo và nhiều nội dung khác. Mẫu biên bản họp PTA trợ năng này cũng bao gồm thông tin chi tiết cho cuộc họp tiếp theo.

Word

Biên bản họp PTA

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn