Biên bản họp PTA:

Ghi lại biên bản cuộc họp PTA dễ dàng bằng mẫu này, bao gồm các mục như phê duyệt biên bản họp trước đó, bầu cử cán bộ, báo cáo của ủy ban, báo cáo của hiệu trưởng, công việc mới, các công bố và chi tiết về cuộc họp tiếp theo. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Biên bản họp PTA:

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình