Biên bản họp

Ghi lại biên bản cuộc họp là một việc rất dễ dàng với mẫu trợ năng này. Mẫu bao gồm các mục để nhập thông tin chung về cuộc họp, cũng như từng chủ đề trong chương trình họp.

Word

Biên bản họp

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình