Bỏ qua để tới nội dung chính

Biên bản họp trang nhã

Luôn theo dõi và giữ ngăn nắp trong mọi cuộc thảo luận bằng cách sử dụng mẫu này cho biên bản cuộc họp, nổi bật với một chủ đề thiết kế màu xanh lam và màu trắng.

Word

Biên bản họp trang nhã

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn