Biên lai tiền chi tiêu vặt (3 biên lai mỗi trang)

Nhân viên nhận được tiền chi tiêu vặt cần điền vào biểu mẫu biên lai này. Mẫu trợ năng này có chỗ trống để ghi ngày, số biên lai, số tiền, mô tả và tên nhân viên đã nhận và phê duyệt phân bổ tiền chi tiêu vặt.

Word

Biên lai tiền chi tiêu vặt (3 biên lai mỗi trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình