Biển báo không dùng điện thoại di động (2 biển báo mỗi trang)

Sử dụng mẫu trợ năng này để in các biển báo nhắc mọi người tắt điện thoại di động; in 2 biển báo mỗi trang.

Word

Biển báo không dùng điện thoại di động (2 biển báo mỗi trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình