Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Biểu đồ chạy

Mẫu biểu đồ chạy mẫu này có thể được sử dụng để quan sát dữ liệu theo thời gian, chẳng hạn như đo lường chất lượng đầu ra sản xuất của bạn. Mẫu ví dụ về biểu đồ chạy này sử dụng năm mẫu và giá trị trung bình được xác định rồi hiển thị trên một biểu đồ trực quan. Đây là một mẫu biểu đồ chạy có thể truy cập được trong Excel.

Excel

Biểu đồ chạy

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn