Biểu đồ xu hướng

Biểu đồ xu hướng mẫu này có thể dùng để quan sát dữ liệu theo thời gian, chẳng hạn như đo lường chất lượng đầu ra sản xuất của bạn. Lấy năm mẫu rồi xác định và hiển thị giá trị trung bình trên biểu đồ trực quan. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Biểu đồ xu hướng

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình