Biểu đồ xu hướng

Biểu đồ xu hướng mẫu này có thể dùng để quan sát dữ liệu theo thời gian, chẳng hạn như đo lường chất lượng đầu ra sản xuất của bạn. Lấy năm mẫu rồi xác định và hiển thị giá trị trung bình trên biểu đồ trực quan. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Biểu đồ xu hướng

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn