Bỏ qua để tới nội dung chính

Biểu tượng Cấm điện thoại di động (2 bảng trên một trang)

Tạo biểu tượng của riêng bạn để giảm mức sử dụng điện thoại di động với mẫu này; in hai biểu tượng trên một trang.

Word

Biểu tượng Cấm điện thoại di động (2 bảng trên một trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn