Bỏ qua để tới nội dung chính

Các tham khảo của sơ yếu lý lịch

Thêm một danh sách tham khảo vào sơ yếu lý lịch của bạn kèm theo trang tham khảo này, trang này có chứa tên, tiêu đề, thông tin liên hệ và mô tả về mối quan hệ cho mỗi tham khảo.

Word

Các tham khảo của sơ yếu lý lịch

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn