Công cụ tổ chức Hộ gia đình

Mẫu đơn giản và có thể truy nhập này giúp bạn sắp xếp các hoạt động trong hộ gia đình của bạn. Công cụ tổ chức Hộ gia đình chứa một trang tính ngân sách chi tiết, một trang tính việc nhà và trang tính danh sách tạp phẩm.

Excel

Công cụ tổ chức Hộ gia đình

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình