Bỏ qua để tới nội dung chính

Chương trình họp

Cho phép người tham dự cuộc họp của bạn biết địa điểm và thời gian mỗi phần sẽ được tổ chức với chương trình họp hoặc lịch hội thảo chi tiết này. Chỉ định thời gian, chủ đề, diễn giả và địa điểm cùng với bất kỳ hướng dẫn tham dự bổ sung nào. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Chương trình họp

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn