Bỏ qua để tới nội dung chính

Chương trình họp

Sử dụng mẫu trợ năng này để tạo một chương trình họp đơn giản hoàn thiện với tên công ty, thời gian họp, diễn giả và thông tin thêm.

Word

Chương trình họp

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn