Chương trình làm việc trong cuộc họp bàn công việc (Thiết kế màu cam)

Một tài liệu chương trình làm việc đơn giản cho phép bạn tổ chức chủ đề bạn dự định bàn thảo và thời gian cho mỗi mục công việc.

Word

Chương trình làm việc trong cuộc họp bàn công việc (Thiết kế màu cam)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình