Chứng nhận Đào tạo (thiết kế hình chuỗi màu tím)

Công nhận người nào đó đã hoàn thành xuất sắc khóa hay chuỗi đào tạo. Chứng nhận này có đường viền hình chuỗi màu tím và văn bản bạn có thể tùy chỉnh.

PowerPoint

Chứng nhận Đào tạo (thiết kế hình chuỗi màu tím)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn