Chứng chỉ hoàn thành khóa học

Trao chứng chỉ này cho học viên hoặc nhân viên tập sự khi hoàn thành một khóa học. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Chứng chỉ hoàn thành khóa học

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình