Chứng chỉ hoàn thành khóa học

Trao chứng chỉ này cho học viên hoặc nhân viên tập sự khi hoàn thành một khóa học. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Chứng chỉ hoàn thành khóa học

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn